Islam

PROJEKAT “POČNI KLANJATI – PROMJENI SVOJ ŽIVOT”

PROJEKAT “POČNI KLANJATI – PROMJENI SVOJ ŽIVOT”

#Peti_hadis_

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jednom prilikom spemenuo namaz među svojim ashabima, te kazao: “Ko ga bude čuvao (obavljao redovno i na vrijeme) on će mu biti svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu, a ko ga ne bude čuvao neće imati svjetla, ni dokaza, ni spasa i bit će proživljen na Sudnjem danu sa Faraonom, Hamanom, Karunom i Ubej ibn Halefom.”

(Bilježi imam Ahmed)

#Donesi_odluku
#Počni_klanjati
#Želim_ti_svako_dobro

Pripremio: Amir J. Duraković

Islam

Svekrva i narušavanje privatnosti bračnog para

PITANJE: Selam alejkum! Da li supruga ima pravo tražiti od svog muža da njegova majka kuca prilikom ulasku u njihovu kuću i da ne ulazi u njihovu kuću kada njih nema a kad joj treba mlijeko, germa i slično? Da li ima pravo da traži da ne govore njegovoj majci gdje idu i ko im dolazi, i da ne dolazi i ona svaki put kada supruzi dođu njeni roditelji? Da li ovakvo postupanje majke predstavlja narušavanje privatnosti bračnog para i kako muž to da kaže svojoj majci a da je ne uvrijedi?

ODGOVOR: Ve alejkumu selam. Poznato je da se ponašanja ljudi razlikuju, pa neko je podučen iz djetinjstva kako se postupa u određenim prilikama dok drugi nisu. Stoga, ukoliko se desi da je majka muža od druge skupine onda muž može na veoma blag i prihvatljiv način ukazati svojoj majci na određene činjenice koje bi bilo dobro uraditi ili ne uraditi. Ako muž smatra da nije autoritet kojeg će majka poslušati (a uglavnom nije) onda može neko posredovati kao npr. da muž kaže svom ocu pa da joj on ukaže na određena ponašanja. Također ukoliko su vrata zaključana tada svakako svako ko dolazi mora pokucati ili pozvoniti, te je tada riješen taj vid problema.

Muž bi trebao da vodi svoju porodicu na svojstven način, kako to najbolje zna, te da ne dopusti da se neko miješa u njegovu porodicu, bez obzira bila njegova familija ili njena, nego uz prijatan dogovor sa svojom suprugom da riješe određene probleme. Na kraju, treba dobro voditi računa da se majka ne naljuti zbog nekih dunjalučkih sitnica, pa da ima loš odnos prema vama, jer majka ima mnogo veće pravo od toga da se zamjeri s njom radi nečega ovosvjetskog. Znajte da cijelo vrijeme dok ste strpljivi u ime Allaha na neugodnostima da ćete biti nagrađeni na Sudnjem danu. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio Nermin Avdić, prof.

NUM

Islam

Učenje za umrle

PITANJE: Es Selamu alejkum. Imam pitanje vezano za naše umrle tj. one koji se preselili na ahiret. Da li se uči za njih nešto posebno i šta je ispravno od toga da se praktikuje? Znam za nekoliko stvari koje nas narod u Bosni praktikuje, kao što su obilazak mezarja i učenje fatihe, hatma dova, jasin, pa me zanima da li je to ispravno i da li naši umrli od toga imaju hajra? Jedino što znam je da je propisano klanjati dženaza-namaz kada presele.

ODGOVOR: Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Wes-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.

Uzvišeni Allah objavio je knjigu Kur’an i poslao Svoga poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da je pojasni svome ummetu: „I Mi smo ti postepeno objavljivali Knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve, uputa, milost i radosna vijest za muslimane!“ (Prijevod značenja En-Nahl, 89.) Ibnu Mes’ud, ra je rekao: „U Kur’anu nam je sve pojašnjeno.“ Mudžahid, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Sve što je dozvoljeno i sve što je zabranjeno pojašnjeno je.“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ostavio sam vas na jasnom putu –čije su noći jasne poput dana- s kojeg nakon mene, niko neće skrenuti a da neće biti upropašten.“ (Ibnu Madže, 43; Ahmed, 4/126; Hakim, 1/175 od ‘Irbada b. Sarije, radijallahu anh, i šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

Ebu Zerr, radijallahu anh, rekao je: „Nije nas napustio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sve dok nas nije o svemu obavijestio pa čak i o ptici koja leti na nebu.“ (Ahmed, 5/153 i 5/162; Ibnu Hibban, 1/267; Ebu Ja’la, 5109; Taberani u Kebiru, 2/155; Tajalisi, 479. Šu’ajb el-Arnaut ocijenio je lanac prenosilaca ovog predanja vjerodostojnim.)Imam Ez-Zuhri, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Od Allaha je poslanica koja je na Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila da je dostavi a na nama je da joj se predamo, potpuno je prihvatimo.“ (Buharija mu’allekan u Sahihu u Knjizi o tevhidu, 97/72.)

Dakle, naša vjera u tančine je pojašnjenja i na nama muslimanima, kada se upoznamo s vjerskim propisima, nije ništa drugo do da se prihvatimo svoje vjere u potpunosti, predano, zadovoljni svojom vjerom i njenim propisima, jer je Uzvišeni Allah rekao: „Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 36.)

Ibnu Kesir, rahmetullahi ‘alejh, kaže: „Ovaj ajet je općenit i odnosi se na svako pitanje, pa, kada Allah, subhanehu ve te’ala, i Njegov Poslanik, nešto odrede, niko nema pravo da se tome suprotstavi, da po svome nahođenju postupi, da ima svoje mišljenje i stav.“ I rekao je Uzvišeni Allah: „Uistinu, samo vjernici kada se pozovu Allahu i Poslaniku Njegovu da im presudi kažu: ‘Čuli smo i pokorili smo se!’ To su oni koji će doista uspjeti!“ (Prijevod značenja En-Nur, 51.)

Ibnu Kesir, rahimehullahu te’ala, kaže: „Uzvišeni Allah obavještava o svojstvima mumina, onih koji se odazivaju Allahu i Njegovu Poslaniku, onih koji ne teže drugoj vjeri i ne žele je, ne žele ništa osim Allahovog Kitaba i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ Tako, u našoj lijepoj vjeri i po ovom pitanju imamo odgovor kojeg se kada ga čujemo trebamo pridržavati i mimo njega ne tražiti ništa drugo.

Na osnovu šerijatskih tekstova iz Kur’ana i sunneta umrli nakon svoje smrti ima sevaba-koristi od sljedećeg:

1– Dova drugih muslimana za njega

Uzvišeni Allah je rekao: „A oni koji dolaze nakon njih govore: ‘Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u imanu i ne dozvoli da se u našim srcima nađe zlobe prema onima koji vjeruju! Gospodaru naš, doista si Ti Blagi i Milostivi.“ (Prijevod značenja El-Hašr, 10.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Dova muslimana za svoga brata u njegovoj odsutnosti je primljena dova.“ (Muslim, 2733.)

2– Napaštanje posta kojeg nije ispostio

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko umre a ostao je dužan post, neka posti za njega njegov velij“. (Buharija, 1952. i Muslim, 1147.)

Napomena: a) Pod velijjom u hadisu misli se na bližnjeg u porodici, onoga koji naslijeđuje umrlog.

b) U hadisu se –in šae Allahu- misli na svaki obavezni post: ramazanski post ili zavjetni post.

c) Napaštanje se ograničava samo na onu umrlu osobu koja nije postila obavezni post zbog nekog razloga: bolesti, putovanja, hajza, nifasa i sl., zatim je taj razlog prošao i osoba je bila u mogućnosti da isposti obavezni post ali ga nije ispostila sve do svoje smrti.

d) U hadisu se preporučuje -a ne naređuje- rodbini umrlog da naposte za njega i to je stav većini islamskih učenjaka, jer ako bi rodbina bila obavezna da naposti za njega pa ne naposti, tada bi bila griješna jer je ostavila vadžib-obavezu, a Uzvišeni Allah je rekao kako stoji u prijevodu značenja: „I niko neće nositi tuđi grijeh.“ (Prijevod značenja Fatir, 18.)

3– Ispunjavanje dozvoljenog zavjeta umrle osobe

Sa’d b. Ubade, radijallahu anh, upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Umrla mi je majka a pri njoj je ostao zavjet?“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ispuni ga ti za nju.“ (Buharija, 2761. i Muslim, 1638.)

4– Obavljanje hadždža za umrlu osobu

Ukoliko umrli u svome životu nije obavio hadždž islama ili se zavjetovao da će obaviti dobrovoljni hadždž nakon što je obavio hadždž islama, prije nego li se njegova ostavština raspodjeli nakon njegove smrti iz njegove ostavštine se uzima imetak za obavljanje hadždža i obavlja se hadždž za njega. Jedna od žena iz plemena Džuhejna došla je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala ga: „Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadždž ali ga nije obavila do svoje smrti, pa hoću li ja obaviti za nju?“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Da, obavi hadždž za nju. Šta misliš kada bi tvoja majka ostala nekome dužna, da li bi ti taj dug vratila?! Vratite ono što su ostali dužni Allahu, jer je Allah najpreči da se dug prema Njemu izmiri!“ (Buharija, 1853.)

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Uzima se iz njegove ostavštine imetak za obavljanje hadždža svejedno da li on oporučio da se to uradi za njega ili ne.“ (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, Eš-Šerhu el-mumti’i ‘ala Zadi-l-mustekni’i, 7/48). Hafiz Ibnu Hadžer, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Ovdje isti propis kao i hadždž ima svako pravo koje je umrli bio obavezan učiniti, poput: iskupnine, zavjeta, izdvajanje zekata i slično tome.“ (Vidjeti: Ibnu Hadžer el-Askalani, Fethu-l-Bari šerh Sahihi-l-Buhari, 4/66.)

5– Sve što učini dobro dijete od dobrih djela

Uzvišeni Allah je rekao: „I čovjeku ne pripada osim ono što zaradi!“ (Prijevod značenja En-Nedžm, 39.) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najljepše što čovjek pojede jeste od onoga što je on zaradio a doista je i dijete od njegove zarade!“ (Ebu Davud, 3511; Tirmizi, 1369; Nesai, 7/241; Ibnu Madže, 2137. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u brojnim svojim djelima.)

6– Sve ono što umrli ostavi iza sebe od dobra kojima se drugi okorištavaju nakon njegove smrti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada umre sin Ademov prekida mu se djelo osim u tri stvari: trajnoj sadaci, znanju od kojeg se koriste oni poslije njega i dobrom djetetu koje mu dovi.” (Muslim, 1631.) Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Uistinu, ono što vjerniku od njegovih dobrih djela nakon njegove smrti stiže jeste i: znanje koje je stekao i prenio (proširio ga), dobro djete koje je ostavio iza sebe, Mushaf koji je ostavio u naslijeđe iza sebe, mesdžid kojeg je sagradio ili kuću koju je sagradio za putnika-namjernika, voda koju je sproveo, milostinja koju je udijelio iz svoga imetka za vrijeme svoga zdravlja i života. Sve mu to dolazi i poslije njegove smrti!“ (Ibnu Madže, 242; Sujuti u Džamiu sagiru, 2497; Munziri u Tergibu ve terhibu, 1/157. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

Na osnovu izloženog, umrloj osobi pripada samo ono što je uradila za svoga života i ono što drugi čine za nju od djela koja su vjerodostojno potvrđena od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a sve mimo toga što nema vjerodostojnog i jasnog dokaza vraća se osnovi da umrlom ništa ne koristi nakon njegove smrti. Tako se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ne prenosi ništa vjerodostojno i jasno čime je podstaknuo svoj ummet da uče Kur’an i sevabe tog učenja poklone umrloj osobi, već nas je podstaknuo da tražimo oprosta za umrlog rekavši: „Tražite oprosta za svoga brata i molite za njega postojanosti, jer se on sada ispituje.“ (Ebu Davud, 3221. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.) We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.

Odgovorio: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

NUM

Islam

Dova koja me je spasila iz očaja

U našim životima smjenjuju se stanja tuge, očaja i stanja radosti i sreće. Ponekad jednostavno prelazimo preko takvih situacija, ne razmišljajući o njima, sve do jednog dana… Tako sam i ja jednog dana doživio prelazak iz stanja očaja u stanje sreće. Čitao sam na vašem portalu ili na nekom drugom o dovi i o tome kako ljudi pišu da im je dova pomogla i poželio sam da se i meni to desi i tada sam se posvetio dovi.

Dvije su situacije u mom životu za koje sam sasvim siguran da mi je dova uslišana, hvala Allahu. Prva od tih situacija jeste kad sam se vratio vjeri i želio sam da se oženim, da nisam u haram vezi, ali pošto moji roditelji ne prakticiraju islam, došlo je do velikih problema kada nisam želio svatove sa muzikom i sa alkoholom. Oni su kategorično odbijali moje zahtjeve, tačnije muziku su mogli i izostaviti, ali da nema alkohola, preko toga jednostavno nisu mogli preći, jer skoro sva moja familija i komšiluk redovno ga konzumiraju. Pošto živim sa roditeljima, danima i danima molio sam ih da ne piju alkohol tog dana, ali bez velikog uspjeha. Bio sam shrvan.

Svaki put kada bih poveo razgovor o tome, prešao bi u svađu. Situacija je eskalirala do te mjere da sam rekao da ne želim da im iko dođe na svadbu. I tako nekako je i bilo, nisam nikoga zvao i rekao sam svim komšijama ko hoće piti, ne mora doći, ali su me ljudi ismijali pošto oni dolaze u kuću moga oca, a ne u moju kuću. Svaki put bi me moja familija napala i dolazilo bi do svađa, da nisam znao šta bih više: plakao sam i dovio pa mi je jednom prilikom naš glavni imam rekao da mi preostaje da samo padnem na sedždu i iskreno molim svoga Gospodara!

I, vjerujte mi, faktički je bilo nemoguće da se to desi jer u kući moga babe nema dana a da nema alkohola, mora biti gajba, a rakija obavezno svako jutro, vino sa familijom kada se skupe, piva i tako je otkad znam za sebe. Ja sam tu noć uoči svadbe klanjao dva rekata i zaplakao na sedždi tražeći od Allaha samo da bude ono čime je On zadovoljan, da ne bude ono što je on prokleo. I kad sam se probudio, dolazi mi mama i kaže nešto u smislu: “Slušaj ti, sad si nam ovo uradio i nikad više! Nećemo svađe, samo ćemo ti sad to ispoštovati i izbij sebi iz glave da ćeš nam ti zapovijedati!” Allah je dao da se i nekoliko dana poslije svadbe alkohol nije pio i da niko nije nazdravljao radi moje ženidbe. Došle su komšije i neka familija i niko nije okusio ni trunke alkohola. Subhanallah! Koja blagodat, zar ne?!’

* * *

– Druga situacija jeste kada sam se od iste te supruge rastao zbog vjere, jer ona nije prakticirala vjeru i došlo je do problema. Tada sam radio u Egiptu, dobio sam posao niotkud, odjednom, samo sam dobio nešto kao poziv da idem i otišao sam. Razveo sam se od supruge i, kao što sam rekao, nije prošlo ni mjesec dana, a ja sam bio u Egiptu. Šejtan me nagovarao pa sam tu i tamo pogledao njen profil na kojem sam vidio da se odala uživanju na dunjaluku. Malo sam bio shrvan. U tom kratkom vremenu ona je počela vezu sa drugim i to druge vjere i kad sam vidio slike i da razmjenjuju riječi ljubavi, to me, tako mi Allaha, slomilo.

Ne znam da sam ikada u životu osjetio takvu bol, bio sam u takvom stanju, kao što se kod nas kaže “živ u zemlju ne ide”. Sav sam se tresao od nervoze: ja u Egiptu, ona u Evropi i zbog udaljenosti ništa ne mogu učiniti. Ta bol ne može se opisati: volio sam je i planirao sam sve u životu s njom. Plakao sam tu noć dosta i vjerujte mi da ni sada ne mogu opisati taj osjećaj očaja, ali već prije toga sam našao na nekoj od islamskih stranica Junusovu, alejhis-selam, dovu i ništa mi drugo nije ostalo, samo moj Gospodar i da Mu se obratim. Tako mi Uzvišenog Allaha, proučio sam na sedždi: “La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin! – Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi!”, i zaspao shrvan slomljen, izgubljen …

Probudio sam se kao nova osoba, kao da nisam bio ja… ne mogu opisati taj osjećaj sreće koji svaki dan osjećam, taj prelijepi osjećaj zadovoljstva, i od toga dana pa do danas ni sekundu nisam osjetio veliku tugu, elhamdulullah. A sto se te žene tiče, da je Allah uputi! Kada danas o tome razmišljam, pomislim: Da li je moguće zaspati u suzama, slomljen kao nikada u životu, a probuditi se sretan da nemaš pojma. Nisam ja to tek tako ostavio i rekao: “Evo, od danas neću o tebi misliti i nastavit ću dalje. Nisam, tako mi Allaha, samo sam dovu uputio i desilo se! Ona mi je bila nešto kao sve u životu i izgubio sam je, ali sam dobio
puno više. Subhanallah, zbilja svaki od nas muslimana ima nešto prelijepo, a to su sedžda, namaz i Kur’an i dova.

Dragi moji, dovite svome Gospodaru i nećete ostati nesretni!

Brat A. M.

____________________________

“Čudesna“ dova: Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š. će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi!

Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi. To je dova moga brata Zunnuna (Junusa), alejhis-selam: „La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin“/“Nema Boga osim tebe, Slavljen neka Si, ja sam se prema sebi ogriješio.“ Zapamtite ovu dovu. Prenesite je vašim voljenim. Tako mi Allaha, znam ljude kojima je ova dova otvorila vrata Allahove milosti i pomogla, da ostvare svoje želje.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap

NUM

Svijet

Otac upozorava na opasnosti, nakon što mu je sin umro spavajući u autosjedalici

Tata Ryne Jungling odlučio je javno upozoriti roditelje na opasnost koja vreba bebe u autosjedalicama nakon što je njegov sin preminuo.

Naime, ovaj 32-godišnjak i njegova supruga Rachel sedam su godina pokušavali zatrudnjeti, a onda su u januaru 2018. konačno postali roditelji blizanaca.

To su bile naše bebe čuda”, izjavio je Jungling za Today Parent o svojoj djeci, dječaku Andersu i kćerkici Linnei, piše Index.hr.

Samo godinu dana Anders je tragično preminuo nakon što ga je odgajateljica u vrtiću pustila da odrijema u autosjedalici.

Incident se dogodio 12. januara nakon što je Rachel ostavila djecu u vrtiću. Anders je bio budan kad su ga roditelji pozdravili.

“Rachel ga je pogledala i rekla: ‘Bok, prijatelju!’ a on joj je uzvratio smiješkom. Bio je budan, ali pospan i ona je otišla”, prisjetio se tata Ryne.

Nedugo nakon toga dječak je preminuo spavajući u autosjedalici. Istraga je utvrdila da je uzrok smrti pozicijska asfiksija do koje dolazi kada položaj tijela onemogućava pravilno disanje.

U Andersovom slučaju dječaku je glava pala na prsa dok je spavao, čime mu je prekinut dotok zraka.

Obitelj Jungling sada surađuje s organizacijom ‘Safe Kids Worldwide’ kako bi se roditelje diljem svijeta informiralo o opasnosti spavanja u autosjedalici izvan vozila. Naime, prema njihovim podacima, gotovo 12 hiljada smrti dojenčadi u periodu od 2004. do 2014. povezano je sa spavanjem u sjedećem položaju.

Skoro 220 beba umrlo je spavajući u autosjedalicama, a samo 0,2 posto smrti dogodilo se u vožnji.

“Autosjedalice su iznimno važne za sigurnu vožnju, ali djeca ne bi trebala u njima spavati kod kuće. Najsigurnije je poleći ih na čistu, ravnu površinu”, kaže dr. Rachel Moon.

Obitelj Jungling nedavno je dobila sina Eliasa.

“Andersova smrt je sto posto preventabilna. Nikad ga ništa i nitko neće zamijeniti, ali želimo učiniti sve da se ovakav slučaj više nikad nikome ne dogodi”, zaključio je Ryne.