Islam

Kako učenje sufare i Kur’ana pomaže u razvoju inteligencije

Učenje Kur’ana je veoma korisna aktivnost, jer istovremeno aktivira naš vid, sluh, mozak, srce i jezik. Oči prate i pamte izgled ajeta, jezik ih izgovara, uši slušaju i pamte zvuk, mozak registruje promjene i pamti, srce uzima pouku. Jednostavno rečeno, hifz Kur’ana će olakšati usvajati znanja iz drugih naučnih disciplina, kako šerijatskih, tako i svjetovnih. Ovo je dokazano praksom i iskustvom. Hifz jača memoriju i kapacitet pamćenja, sposobnost povezivanja sadržaja i riješavanja problema.

Dr. Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja i jedan od najpriznatijih svjetskih autoriteta na polju učenja i razvoja dječije inteligencije, tvrdi da učenje slikovnih oblika pisama, poput arapskog, kod djece aktivira asocijativne regije mozga, koje su ključne za razvoj inteligencije. Učenje arapskog pisma doprinosi razvoju moždanih sinapsi, i razvija sposobnosti vezane za povezivanje, razumijevanje i rješavanje problema.

Dr. Rajović ističe da je upotreba simbola (arapski slova i harfovi) i asocijacija kroz igru i učenje od izuzetne važnosti za rani razvoj dece, jer je razvoj mozga najintenzivniji u periodu od 2. do 6. godine. Mozak je organ za preživljavanje, a njegov posao je da do četvrte i pete godine napravi sve što je potrebno da se jedinka adapritra na život u okruženju u kojem se nalazi.

Kako to ističe dr. Muhammed Ghilan, kada učenik čita Kur’an, njegov mozak mora brzo da se odluči na ispravan izgovor riječi koja, bez dijakritičnih znakova, mora biti razlikovana od ostalih mogućnosti koje uključuju ne samo pogrešne riječi već i pogrešnu dikciju, zavisno od specifičnog kiraeta. Začuđujuća stvar što se toga tiče, jeste da će mozak nakon vježbe to činiti bez svjesne kontrole učenika. Sve to trenira područje mozga odgovorno za inhibiciju, što je jako važno za društvenu interakciju. Pokazalo se da djeca koja imaju ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i nedostatak pažnje) imaju ovo područje slabije razvijeno. Obzirom da kur’anski sadržaj npr. uključuje opise pojedinaca i mjesta, to aktivira okcipitalne režnjeve u mozgu, koji su uključeni u stvaranju mentalnih slika. Ova moždana regija je važna i u vizuelnoj percepciji.

Kur’an je bogat i historijskim sadržajima, primjerima, logičkim argumentima, koji aktiviraju različita područja mozga koje postaju više efikasna i bolje konektovana jer su kontuinirano aktivirana tokom konzistentnih sesija ponavljanja. Trećina Kur’ana je posvećena kazivanjima i zanimljivim događajima. Ovo nije slučajno, jer ljudske duše privlače priče, one se bolje pamte i ostaju u sjećanju. Ali ne samo to.

Naučno istraživanje koje su sproveli naučnici Berns, Blaine, Prietula i Pye (2013) pod nazivom „Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain“ (Dugotrajni i kratkotrajni efekti priča na moždanu povezanost) je pokazalo da čitanje priča ima značajan uticaj na funkcije mozga, te dovodi do izmjene aktivnosti neurona, ne samo tokom čitanja, već i nekoliko dana nakon završetka čitanja. Da bi se pozitivan efekat zadržao, potrebno je što češće čitanje. Ovo istraživanje je ukazalo na jedan od razloga zašto kazivanja zauzimaju veliki dio Kur’ana, jer ona utječu na promjenu načina kako mozak funkcioniše i kako gledamo na svijet. Čitanjem kazivanja mi se mijenjamo, a da to i ne osjetimo.

Ovaj članak je samo skromni pokazatelj par načina kako učenje Kur’ana stimuliše i potpomaže razvoj ljudi. Nadamo se da će se o sličnim temama dosta više govoriti, kako bi što više ljudi spoznalo blagodati koje dobija druženjem sa Kur’anom.

Hfz. Nedim Botić – minber.ba

Islam

Situacije u kojima je, po islamu, ženi dozvoljeno da traži razvod braka

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova; neka je salevat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov put do Sudnjega Dana.

Osnova, kada je u pitanju brak, jeste vladavina ljubavi, sloge i međusobnog razumjevanja međ’ supružnicima, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Od Njegovih znakova jeste i to što je od vas druge vaše stvorio, kako bi se uz njih smirili, i dao je da među vama vlada ljubav i samilost; doista su u tome znaci za one koji razmišljaju!“ (el-Rum, 21.)

Razvod braka je propisan-dozvoljen u posebnim i specifičnim situacijama, koje su nespojive sa srećom i uživanjem, kada život više liči na patnju koja se ne može podnijeti, ili na međusobno izbjegavanje bračnih drugova, koji se nikako više ne mogu složiti.

Situacije u kojima se dozvoljava ženi traženje razvoda jesu sljedeće:

1. Ako je ženi ogavan izgled (halk), ili moral (huluk), njenog muža, i to je stiglo do tog stepena da se više ne može živjeti sa time, jer joj je muž postao poput nekoga od mahrema, pa makar taj čovjek i bio dobar u pitanjima dina-vjere. Dozvoljeno joj je tražiti razvod braka od njega, pa ako joj, iz dobročinstva svoga, to dozvoli – to će se smatrati razvodom, a ako joj bude tražio protunaknadu to će se smatrati „el-Hul’om“, shodno hadisu Ibnu Abbasa r.a.: Žena Sabita b. Kajsa r.a., je došla Poslaniku s.a.w.s., rekavši: O Allahov Poslaniče, ne zamjeram Sabit b. Kajsu niti ahlak niti din, ali mrzim kufr nakon primanja islama (tj. grijeh neposlušnosti prema mužu). Poslanik s.a.w.s., reče: Hoćeš li mu vratiti baštu koju ti je poklonio? Da – odgovori ona. Poslanik s.a.w.s., reče Sabitu: Prihvati baštu zauzvrat, i razvedi je!“ (Buhari)

2. Ako žena ne bude zadovoljna vjerom svoga muža, gdje će trpjeti štetu na vjerskoj osnovi ako ostane zajedno s njim, u slučaju da joj je muž fasik-griješnik, koji ne izvršava farzove-naredbe, ili pak konzumira opojna sredstva, ili je poznat po činjenju nemorala i ogavština, ili traži od nje da se otkriva i da čini zabranjena djela, uz činjenje ostalih velikih i teških grijeha, dok će ona raditi na tome da ga popravi, pa ako joj, nakon uloženog truda, to ne pođe za rukom, dozvoljeno joj je da mu traži razvod braka, a nekada će joj to biti i obaveza, shodno interesu njene vjere, pa ako ne bude htio razvesti je – svoj slučaj će prijaviti vlastima-državi (hakim), kako bi je država razvela od njega, shodno hadisu Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Ne smije se trpiti niti nanositi šteta!“ (Ibnu Madždže)

3. Ako će zbog zajedničkog života žena trpiti fizičku ili psihičku štetu, u slučaju da je njen muž zulumćar koji je napada, bije, tuče, psuje, vrijeđa, ne poštuje je i ne cijeni, ili je psihički zlostavlja i vrijeđa, i u čast joj dira, i sa njome se ophodi kao sa robom, i sve navedeno se dešava često i u kontinuitetu; ona ga savjetuje, opominje, pokušava ga popraviti, pomagajući se sa ljudima od utjecaja i dobre volje pri svemu tome; ako sve to pomogne elhamdulillah, a ako sve to ne bude od pomoći, tražiće razvod od njega i spašavaće se od njegova zla!

4. Ako muž ne bude ispunjavao svoje obaveze prema ženi, pa bude tvrdica i cicija, uskraćujući joj neophodnu nafaku i izdržavanje, ili joj sa te strane ni malo pažnje ne poklanja, ili ne spava s njom, što joj pričinjava štetu i izlaže je fesadu i nemoralu, ili joj ne obezbjeđuje stan kakav njoj dolikuje po adetu dotičnog mjesta, ili je izbjegava i ne boravi kod nje u kući bez opravdanog razloga. Ona će tražiti svoja prava od njega, podsjećajući ga na Allaha dž.š., i na Njegovu kaznu – pa ako ne izvrši svoje obaveze i ne dadne joj njena prava ili se ne dogovori sa njom u vezi toga – dozvoljeno joj je tražiti razvod braka zbog neispunjavanja svojih prava u toj bračnoj zajednici.

Što se tiče ostalih situacija koje se često dešavaju među supružnicima u njihovom svakodnevnom životu poput svađa ili zavisti ili razilaženja u mišljenju i stavu ili nekomuniciranja s ostatkom familije ili slabljenja ljubavi – ženi nije dozvoljeno da zbog ovih stvari traži razvod braka od svoga muža, zbog toga što kuće i familije uglavnom počivaju na ljudskotini i lijepom suživotu a ne na ljubavi, kako nam to potvrđuje imam Šafija rhm.. Bračni život nije pošteđen talasanja i problema, i to nije bio slučaj ni sa kućom Poslanika s.a.w.s., niti njegovih ashaba!

Zbog svega navedenog se bilježi izričita zabrana i žestoka prijetnja svakoj onoj ženi koja zatraži razvod braka bez šeri’atski opravdanog i ubjedljivog razloga. Poslanik s.a.w.s., kaže: „Koja god žena zatraži razvod od svoga muža bez šeri’atski opravdanog razloga – džennetski miris je takvoj ženi zabranjen!“ (Sahih. Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Madždže, Darimi, Ibnu Hibban)

Stoga je obaveza svakoj ženi – muslimanki – da se boji Allaha dž.š., i da zastane na Njegovim granicama, i da ne traži razvod braka za svaku sitnicu, kako ne bi bila jedna od onih na koje se odnosi prethodno citirani hadis Muhammeda s.a.w.s., te kako ne bi, na taj način, zaslužila Allahovu dž.š., srdžbu!

Ženi također nije dozvoljeno da traži razvod braka od svoga muža onda ako njen muž, pored nje, oženi drugu ženu, jer je taj postupak od strane muža propisan i dozvoljen vjerom, i na to šeri’at ne gleda kao na štetu, izuzev ako neka žena nije to uslovila prije stupanja u brak, ili pak prva žena bude trpjela dinsku ili dunjalučku štetu od strane muža zbog postojanja druge žene – kako smo to na početku pojasnili.

Sva priča do sada je kružila samo oko dozvoljenosti toga da žena traži razvod braka, a što se tiče same realizacije toga to će ovisiti o vaganju između koristi i šteta koje će nastati onda ako dođe do razvoda braka, uz šta se mora staviti akcenat i na hal i situaciju same žene nakon razvoda braka, kao i na hal i situaciju djece i njihov sveukupni socijalni status.

____________

Pametna žena neće brzati niti će žuriti kada je donošenje ovako krupne odluke u pitanju, i to će činiti samo nakon konsultacija sa mudrim, učenim, pametnim i dobrim ljudima, i to nakon sagledavanja sveukupne situacije i posljedica toga čina, pogotovo ako se imaju sitna djeca. Žena ne treba pristupati zahtjevu za razvod braka izuzev u velikoj nužda situaciji, kako bi nastojala očuvati svoju porodicu i djecu od gubljenja i socijalnog, moralnog i vjerskog zastranjivanja, što se dešava velikom broju razvedenih brakova.

Onaj ko malo bolje razmotri brojne tužbe i optužbe kako sa strane muževa tako i sa strane njihovih supruga primjetiće da se puno pretjeruje i da u globalu te optužbe ne odgovaraju činjeničnom stanju, i da je u globalu to bio zahtjev za savršen i perfektan brak, što je teško ili gotovo nemoguće postići!

Familija muža može mnogo doprinjeti u rješavanju njegovih bračnih problema, jer ako su oni bili razlog problemu, a žena se maksimalno trudi po pitanju njih – trebaju se savjetovati i nasihatiti, pa ako se poprave elhamdulillah, a ako se ne poprave – ženi nije obaveza da sa njima održava šeri’atske veze izuzev ako hoće dobrovoljno činiti im dobročinstvo. Neće ih posjećivati izuzev ako su u pitanju neke familijarne prigode i redovi shodno adetu tog mjesta, kako bi sa sebe otklonila priče „dokonih“ (sufeha’)!

Sve u svemu, ako se na tebe odnosi neka od navedenih četiri tačaka, gdje je šteta očevidna i situacije nesnošljiva i teška – dozvoljeno ti je traženje razvoda braka, a ako se ni jedna od prethodne četiri situacije ne odnose na tebe, nije ti halal i nije ti dozvoljeno da tražiš razvod braka! Obaveza ti je da saburaš i da doviš, i da sa ljudima postupaš lijepo radi Allaha dž.š. – a Allah je taj koji situacije i halove mijenja! Sallallahu ala nebijjina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem

Autor: Halid b. Su’ud el-Bulejhid -Član Naučne Saudijske Organizacije za Sunnet
http://www.sunnah.org.sa/
Prijevod sa arapskog jezika: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Islam

Namaz i čupanje obrva

PITANJE: Tek neko vrijeme klanjam sabah, nisam još počela sve da klanjam posto hoću sve da naučim prvo, pa me interesuje da li ovaj moj namaz vrijedi, tj. da li se računa da sam osoba koja klanja namaze? I još jedno pitanje, ja čupam obrve, jer ako to ne bih radila one bi bile velike i to ne bi mogla da izdržim – da li će mi biti oprošteno ovo sto radim, posto stvarno ne mogu a da ih ne čupam, ali me muči ovo, jer sam čula da je to haram?

ODGOVOR: Zaista svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu koji je te uputio stazama Svoga pravog puta i što je te uputio da obavljaš namaz, jedan od najvašniji temelja naše vjere islama. Svaki musliman i muslimanka dužni su da dnevno klanjaju pet namaza: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija u njihovo vrijeme i obaveza klanjanja namaza nikada ne spada sa muslimana osim kada umre i preseli sa ovog svijeta. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju” (En-Nisa 103)

Islam je olakšao početnicima u njemu da klanjaju namaz shodno njihovom stanju i znanju dok ne nauče upotpunosti da ga obavljaju (potražite tekstove na tu temu). Ne ostavljaj namaz dok naučiš, već klanjaj shodno svome stanju i znanju. I naučiti pravilno obavljanje namaza nije teško, naprotiv lahko je i ne zahtjeva puno vremena niti truda i Allah će vam olakšati na tom plemenitom putu.

Čupanje obrva je veliku grijeh i onaj koji to čini i kome se čini je proklet od strane Allaha i udaljen je i protjeran od Njegove milosti. Ibn Mes`ud, r.a., jedne je prilike rekao: ‘’Allah je prokleo žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube, uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!’’ Kada mu je jedna žena prigovorila zbog toga, on joj je odgovorio: ‘’A zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allahov Poslanik, a.s., i čije je prokletstvo u Allahovoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže: “Ono što vam Poslanik da – to prihvatite, a ono što vam zabrani – ostavite!‘’ (El-Hašr, 7.). (Muttefekun alejhi)

Opasnost grijeha uopšteno je velika s tim da postaje veća kada musliman spozna da je određena radnja haram ali je on ne ostavlja, već je uporno čini i dolazi u stanje da bude izložen Allahovoj kazni. Osjećaji da ne možete bez čupanja obrva su šejtanske vesvese – došaptavanje i nisu stvarni već su prividni. Šejtan želi da te zadrži u grijehu i nepokornosti tvoga Gospodara, da te udalji od Allahove milosti. Onaj koji nešto iskreno ostavi radi Allaha , On će mu pomoći na tom putu i daće mu snage da prebrodi iskušenja. Sigurno je da će te u početku osjećati poteškoće, ta bi nakon toga opsjetili lahkoću u ostavljanju grijeha i slast ibadeta i pokornosti Uzvišenom Allahu. Allah najbolje zna.

Mr. Osman Smajlović

Num

Islam

Mladić kojeg će Dedžal prepiliti na dvije polovine

Iman i znanje – spas od fitneta

“Doći će jedan mladić u vrijeme Dedžala, pa će ga Dedžal prepiliti na dvije polovine. U jednoj se predaji kaže, da će jedna polovina od druge biti udaljena onoliko koliko stijela može dobaciti. Dedžal će mu kazati: “Ustani!”, pa će ustati. “Da li sada vjeruješ da sam tvoj Gospodar?”, a prethodno je taj mladić to porekao. Mladić mu odgovara: “Sada mi se još više povećalo ubijeđenje da si ti Dedžal o kome nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve selem.”

Znači, ovaj mladić, iako je živio pod kraj vremena dunjaluka, on je čuo za sunet, čuo je za ove hadise, znao za ove hadise, učio ih, pa došao ispred Dedžala i nije poklekao, jer je poznavao sunnet.

Pa će uzeti ponovo da ga zakolje, pa neće moći, jer će mu oko vrata biti stavljena omča od bakra. Uhvati će ga za ruke i noge pa će ga baciti u vatru. Ljudi će misliti da je on u vatri a on u Dženetu.

Pogledajte, ovaj mladić, čime je se spasio? Imanom i znanjem. I to su dvije komponenete sa kojima čovjek može proći kroz more fitneta. Znanje i vjerovanje. Čvrsta veza sa tvojim Gospodarem i da poznaješ kojim putem da hodiš, nego, kako naiđe vjetar i igra se sa tobom kao sa suhim listom.”

(Dr. Safet Kuduzović, Allah ga sačuvao)
Predavanje: “Dolazak Dedžala”
Pripremio: Amir Duraković

Islam

Poslanikov savjet Ebu Zerru

Ibn Hibban u svom Sahihu bilježi predanje od Ebu Zerra, radijallahu anhu: “Rekoh: ‘Allahov Poslaniče, uputi me na djelo koje ako ga čovjek uradi uvest će ga u Džennet.’ On odgovori: ‘Neka vjeruje u Allaha.’ Ja ponovo upitah: Allahov Poslaniče, s vjerovanjem slijedi i djelo.’ Poslanik odgovori: ‘Neka udjeljuje od onoga čime ga je Allah opskrbio.’ Rekoh: Ako je i sam bijednik bez ičega!?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Neka svojim jezikom govori samo dobro.’ Ja ponovo upitah: Ako je nevješt u govoru?’ Poslanik odgovori: ‘Neka pomogne čovjeku kome je nanesena nepravda.’ Ja ponovo upitah: Ako je slab i nejak da mu pomogne?’ ‘Neka pouči neznalicu.’ odgovori Poslanik. Ja ga ponovo upitah: Ako je i sam neznalica?’ Tada se Poslanik okrenu prema meni i reče: ‘Zar ne želiš da učiniš svom prijatelju makar malo dobra!? Neka poštedi ljude svoje zlobe.’ Ja sam na to uzvratio: Allahov Poslaniče, sve je to lahko!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, koji god čovjek praktikuje neku od ovih vrlina želeći ono što je kod Allaha, ona će ga na Sudnjem danu prihvatiti za ruku i uvest će ga u Džennet!'” (Ibn Hibban, 374.)

Prenosi se da je Ebu Zerr, radijallahu anhu, rekao: ”Oporučio mi je moj prijatelj Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sedmero: da volim siromahe i da im budem blizak, da gledam u onog koji je ispod mene po bogatstvu i ugledu, a ne onog ko je iznad mene, da održavam rodbinske veze i sa onima koji ih kidaju, da mnogo izgovaram riječi ‘la havle ve la kuwete illa billah’, da govorim istinu makar mi bila gorka, da se u ime Allaha ne bojim ničijeg prijekora i da, ako mogu, od ljudi ništa ne tražim.” (Ahmed i Taberani)

Ebu Zerr prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Preporučujem ti bogobojaznost od Uzvišenog Allaha, jer to je zaista vrhunac svakog posla, i dužnost ti je učenje Kur’ana i spominjanje Allaha – zikr, pa zaista taj zikr je tebi svjetlo i na nebu i na zemlji. Dugo i mnogo šuti, osim kada se radi o dobru, pa zaista šutnja odgoni šejtana od tebe i pomaže ti u stvarima tvoje vjere. Čuvaj se pretjeranog smijeha, jer smijeh umrtvljuje srce i odstranjuje svjetlo tvoga lica (stid). Dužnost ti je džihad – borba na Allahovom putu, a to je zaista mnoštvo mojih sljedbenika. Voli siromašne i sjedi s njima. Gledaj u onoga ko je slabijeg imovnog stanja od tebe, a ne gledaj u onoga ko je nad tobom, pa zaista je to bolje za tebe da ne omalovažiš blagodati Allaha koje ti je dao. Poštuj svoju rodbinu iako oni tebe napuste. Reci istinu iako je gorka. Ne plaši se na Allahovom putu nikakva koritelja. Tvoje mahane i nedostatci koje znaš da imaš kod sebe, neka budu tvoja glavna briga da ih ispraviš, i to neka te spriječi od ljudi i njihovih mahana, i ne budi revnosan (preozbiljan ili ljut) na njih u onome što činiš. Čovjeku je dosta mahana da ima osobine: da primjećuje kod ljudi ono što ne primjećuje kod sebe, da se stidi samo ljudi zbog ružnog djela u koje je zapao, i da uznemiruje svoga druga s kojim sjedi. O Ebu Zerre! Nema pameti kao što je promišljenost, i nema suzdržljivosti (tj. čuvanja od zabranjenih stvari iz bogobojaznosti) kao što je odustajanje od istih, i nema časti kao što je ljepota ponašanja.” (Taberani i Abd ibnu Humejd u svom tefsiru, – hasen)

Ebu Zerr prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Preporučujem ti bogobojaznost od Uzvišenog Allaha u tajnosti i javnosti. Kada učiniš zlo, učini i kakvo dobro poslije toga. Nemoj ni od koga ništa tražiti. Ne preuzimaj na sebe emanete (povjerene stvari), i ne sudi među dvojicom.” (Ahmed, – sahih)

NUM